начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


ОТВОРЕНО ПИСМО

дата: 24 Ноември 2013 г. , автор: Георги Младенов

...

Отворено писмо до професоръ Josheph Schallert  и Коста Пеевъ
 Уважаеми Професоръ  Schallert
Преди да почна това писмо, трябва да Ви се извиня,че моятъ английски, не е на ниво и понеже отъ вашата сказка(27.10.2013г)въ градскиятъ центъръ,( In East York)  останахъ съ убеждението, че Вие говоритѣ“македонски“ затова Ви пиша на български.
Въвъ Вашета сказка, Вие говорихтѣ за “македонски“ езикъ въ нашето дълечно българско  минало. Вие ни върнахтѣ назадъ, въ онова врѣме, когато ние бехмѣ подъ Отоманско робство.Направи ни впечатление ,че Вашето доказателство ,че ние смѣ “македонци“ и че по онова врѣме, имало “македонски“ езикъ, се дължи на доказателство въ няколко страници и то написани на гръцки.Както писахъ, английски незнамъ добре, а най-малко и гръцки. Четейки текста, които Вие представихтѣ, неможахъ да прочета думата Македония.Лошо впечатление ми направи и факта ,че Вие исползвахтѣ материали, само отъ  даскали .писани въ Бившата Югославска Република Македония!
Ще трябва да Ви направя забележка ,че всички думи които употребявахтѣ и наричахтѣ“македонски“ ще ги намеритѣ въ българскиятъ речникъ днесь!
Вие споменахтѣ и името на починалиятъ български изледователъ сега покойникъ Благой Шклифовъ, които изследваше българскиятъ говоръ въ Косторско.Вие споменахтѣ неговото име безъ да ни сѫобщитѣ, името на неговиятъ трудъ и  страницата кѫдето той пише , че въ Косторско се говори на “македонски“ езикъ а не на български? Вие говорихтѣ като сръбскитѣ даскали въ Скопие, които когато пишатъ ,сѫобщаватъ ,че сѫ чели Карнегиевата комисия и онова което сѫ написали за причинитѣ на първата и втората Балканска война(1912-1913г. Тѣзи сръбски загарета( така ги нарича даскалитѣ въвъ Вардарска Макеодния бившиятъ Примиеръ на днешната Югославска република Македония Гнъ.Любчо Георгиевски)“тѣ тѣзи сръбски даскалчета пишатъ ,че сѫ чели материалитѣ на Ноелъ Брайлсфордъ писани презъ 1906 година,но никѫде не сѫобщаватъ на своятъ читателъ, какво пише въ тѣзи книги за които пишътъ ,че сѫ ги чели?
Вие говорихтѣ ,че имало “македонски“ езикъ по врѣме на шестнадисетиятъ вѣкъ? Ние искаме да Ви припомнимъ ,че никѫде въ архивитѣ на Отоманската империя няма споменато “македонски“ езикъ нито и“македонска“ нация!
 Ние намираме за нужно да Ви сѫобщимъ и следното ,че когато сърбитѣ и гърцитѣ окупираха Македония презъ 1913 година (окт) тѣ затвориха български училища и български черкви!Тѣзи сѫбития сѫ публикувани по страницитѣ на Карнегиевата комисия която изследва проблемитѣ за дветѣ войни.
 Ние Ви задаваме още единъ въпросъ? Ако е имало “македонски“ езикъ въ миналото, защо тогава следъ втората окупация на Вардарска Македония,(1944гОкт) ще трябваше да се събирътъ три комисии и правятъ някаква си “македонска“ азбука? Правеха правеха, та вземаха сръбската азбука която сърбитѣ,наложиха въ самата Вардарска Македония!
 Въ цялата Ваша сказка Вие използвахтѣ, само една сръбска дума и то която Ви  е казало едно сръбско даскалче,което Ви е развеждало по улицитѣ на градъ Скопие!! Думата е “Прашалникъ“ чиста сръбска дума!Защото хората въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония казватъ ВЪПРОСНИКЪ.
Ние не намираме за нужно да продължимъ съ това което Вие фалшифицирахтѣ. Но ще Ви проипомнимъ какъ предъ Васъ, Коста Пеевъ фалшифицира, онова което ние знаемъ, като БѪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПѢСНИ отъ братя Миладиновци писани 1861 година,Той предъ Васъ и всички други фалшифицира и БѪЛГАРСКИТѢ НАРОДНИ ПѢСНИ нарече  ги “македонски“ предъ всички присѫстващи! 
Интересното дойде, следъ вашета лекция по сърбо-македонски! Всички които се завъртяха около насъ, почнаха да се хвалятъ, кой по добре говори български!
 Ето и единъ цитатъ отъ единъ, които се доближи до менъ! Вижъ какво господине, искамъ да тѣ прашамъ нещо? Веднага единъ до този човекъ, по-бърза и му одговори.Стига съ този сръбски! Ще му кажешъ Господине имамъ нещо да Ви запитъмъ? Почнаха всички да се хвалятъ, кой по-добре говори български!Безъ да бѫде запитанъ, единъ почна да ни убеждава ,че  въвъ Вардарска Македония има единъ Милионъ Българи.!Ние не ги питахме това!Тѣ сами ни казаха това.
Другъ ни запита? Дали знаемъ на коя дата отъ българи ни направиха  “македонци“?
 
.Ще Ви напиша и онова което ми каза председателътъ на Историческото дружество Братя Миладиновци. Той побърза преди да почнетѣ на ми каже ,че ние смѣ сѫщитѣ хора,на които Вѣликитѣ сили  туриха граница и не разделиха. Нито го питахъ нито ,ме познаваше. 
Бързахме понеже отивахме на гробищата, кѫдето е погребънъ дядото на Борисъ Трайковски. Дядото на Борисъ Трайковски се казва Любенъ Трайковъ. Едно момче отъ Университета на Торонто, бѣ задало въпроса на покойниятъ Борисъ Трайковски, защо дядо му е Трайковъ а той Борисъ е Трайковски? Поколийниятъ Борисъ Трайковски, не му отговорилъ, но казалъ на председателътъ на българскиятъ парламентъ ,(Гнъ.Гержиковъ)че съ българското   име Трайковъ, едва ли ще би билъ  намерилъ работа, като адвокатъ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.
 
.Съ почитъ Г.Младеновъ  31.10.2013 Baie de Bouchtouch N.B
 
 


Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага