начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Дали най-после българските дипломати ще бъдат изпитвани ?

дата: 21 Януари 2011 г. , автор: Георги Младенов

Задават въпроса старите емигранти в Торонто...

Дали най-после и българскитѣ дипломати ще бѫдътъ испитвани?

 

Само преди дни дипломатъ № 1 - Гнъ. Н.Младеновъ сѫобщи ¸че утрешнитѣ дипломати на България щяли да бѫдътъ подлагани на изпитъ? Въ това исказване на самиятъ министъръ(Монитор 12.01.2011г.) има и нещо обидно за насъ българитѣ! По исказванието се разбира ¸че до сѣга дипломатитѣ на България не сѫ били полагани на изпитъ.

На тази тѣма ние ще спремъ за сѣга и обеснимъ на нашиятъ читателъ ¸че  смѣ между първитѣ българи които сѫ предложили българскитѣ дипломати да бѫдътъ испитвани и то по въпроса за поробена отъ сърбитѣ и гърцитѣ Македония.
Нашитѣ ѣпроучвание по въпроса за Македония показватъ ¸че дипломатите ни са неграмотни хора съ връзки по върховетѣ на правителството.

 Още презъ осемдесетте години на миналото столетие МПО отъ Канада предлага на българскитѣ професори, които  се бяха поразходили до единъ отъ Торонтовскитѣ университети¸ че е време вѣче да се приготви българска  национална доктрина, засягаща и българитѣ въ поробена отъ сърбитѣ и гърцитѣ Македония.
Съ тази идея на МПО отъ Торонто се сѫгласиха да се наематъ Професоръ Веселнъ Трайковъ и Константинъ Палашутски ¸които бѣха частъ отъ професоритѣ които посетиха Торонто.

 Тогавашниятъ дипломатически представиетлъ Гнъ. Йорданъ Величковъ пое ангажимента да посредничи и направи всичко възможно за реализацията на този проектъ

На двамата професори бѣ излишно казано ¸че материала не трябва да бѫде даванъ на външното министерство на България ¸понеже министерството ще го даде на тайнитѣ служби на СССР и тѣ пъкъ ще го дъдътъ на сърбитѣ!

Това наше мироприятие отъ Торонто не се осѫществи¸понеже професоритѣ се уплашиха сърбитѣ да не научатъ и ги изгонятъ отъ работа.

Следъ неуспеха Гнъ. Величковъ предложи на автора (Г.М.) да прочетѣ единъ на машина приготвенъ текстъ отъ професоръ Дойно Доиновъ Добринъ Мичевъ и някой други професори.

Автора на този материалъ информира Гнъ. Величковъ ¸че това което пише въ упътванията на този трудъ и децата въвъ Вардарска Македония го знаятъ.

Презъ Май 1982 година автора (Г.М.) поиска отъ шефа на БАН Гнъ. Ангелъ Балевски да почне да се дискусира въпроса за Македония и какъ се стигна до “македонизацията” на българскиятъ народъ въ географската областъ Македония!

Тогава се искаше отъ БАН да сѫдейства и позволи въ Пиринскиятъ край на България на гражданитѣ да се испрати една брошурка съсъ следното заглавие “ Автономията като тактика въ Македонското освоботително движение”

Тогава предупредихме Гнъ. Балевски ¸че ако България не го направи това, въпроса ще бѫде обесняванъ отъ сърбо-македонцитѣ по трудовете на сърбина Стоянъ Новаковик.

Интересенъ е отговорътъ на Гнъ. Балевски. Това е работа на МПО но ни позволи да испратимъ тази брошура по домобетѣ на българитѣ, живеещи въ Пиринскиятъ край на България.

Следъ това направихме опитъ чрезъ Гнъ. Х. Малеевъ да внушимъ на България ( Май 1989г) ¸че съ парцелирането на Югославия ние трябва да предявимъ искания  Вардарска Македония да бѫде прикачена къмъ България.

На читателя сѫобщаваме ¸че братя Младенови сѫ осъдени отъ сръбскиятъ филиялъ на БКП на смъртъ ¸че сѫ искали да прикачватъ Македония към България а не къмъ Сърбия, за която БСП и днесь работи.

 Тогава за пръвъ пѫтъ трябваше да испитваме колко малко знаятъ българскитѣ дипломати?

Гнъ. Малеевъ презъ време на разговора побърза да запознае бѫдещиятъ консулъ на България въ Торонто Гнъ. Костовъ.

Ето и частъ отъ разговора!

„Гнъ. Костовъ вие ще бѫдетѣ представителъ на България въ градъ Торонто, кѫдето войната за Македония се води ежедненвно!

„Вие чели ли стѣ книгата “ Сталинъ и Македонскиятъ въпросъ отъ Македоникусъ”?

Гнъ. Костовъ ни изгледа и се намери въ необрано лозе!

„Чели ли стѣ научната дисертация Автономията като тактика въ Македонското освоботително движение”?

„Коя дисертация”? - запита Гнъ. Костовъ.

„Гнъ. Малеевъ кѫде го пращатѣ този човекъ; момчетат ще му скъсътъ дипломата и ще я обесятъ въ някой клозетъ”

Сиромохътъ Костовъ си остана въ България и вѣче нищо не чухме за него!

Веднага следъ променитѣ, които още не сѫ станали говорихме съ Любчо ( другото име умишлено смѣ го забравили) – човекътъ, които завеждаше Балканскиятъ отделъ на МВнР на България!

„Вижтѣ какво, Гнъ. Любчо, врѣме е вѣче  да искаме отъ нашитѣ сѫюзници Хърватитѣ и Словенцитѣ да ни помогнатъ с връщането на Западнитѣ покрайнини и Струмишко, понеже тѣзи български раиони бѣха дадени на несѫществуващтъ политически субектъ “Кралство¸сърбо-хървата и Словена” Гнъ. Любчо ни отговори ¸че въ България нема дипломатъ които би поставилъ този въпросъ!

Гнъ. Ст. Бояджиевъ си предложи услугитѣ да приготви документа за това наше искане! Имаше кой да го напише нямаше кой да го иска?

Презъ цялиятъ този периодъ българскитѣ дипломати не участваха въ разглеждането на въпроса съ българитѣ по Вардарска Македония.

При всеко наше отиване въ българското консулство въ градъ Торонто ни се задаваше единъ и сѫщтъ въпросъ: Защо сѫ се организирали българитѣ отъ Македония въ организашията МПО?

Първото нещо което бѣ внушено на Македонксиятъ Наученъ Институтъ въ България бѣ ¸че трябва да бѫдътъ публикувани материалитѣ  и  меморандомитѣ на МПО отъ Сѣверна Америка. Това нещо бѣ публикувано отъ щедрото дарение на братя Младенови отъ Торонто понеже въ този периодъ на политицитѣ въ България паритѣ имъ трябвали за да  си купуватъ коли BMW.

 Следъ всички тѣзи неоспехи МПО отъ Торонто презъ Августъ 1995 година покани нкякой отъ българскитѣ професори да дойдътъ въ Торонто и дискусиратъ въпроса съ българитѣ въ Вардарска Македония.

Тогава единъ просефоръ на име Андрей Пантевъ каза ¸че въпроса съ Македония трябва да бѫде решенъ чрезъ искане да бѫде преразгледенъ Берлинскиятъ Конгресъ отъ 1878г.?

По това време вѣче между членоветѣ на МПО въ Торонто и някой отъ студентитѣ въ този университетъ възникна идеята ¸че ние тукъ въ Канада ще трябва да приготвимъ учебникъ за българскитѣ дипломати и да ги запознамеъ  съ нашето близко минало за което тѣ не знаеха нищо!

По време на посещението на автора по случай годишнина на Гнъ. Иванъ Михайловъ (сеп 1996г) единъ отъ професоритѣ на университета въ София на име Милчо Лалковъ, сѣга покоиникъ, внесе идеята ¸че трябва да се отвори кѫтедра по “Македонскиятъ” въпросъ в самиятъ университетъ.

Покоиниятъ Гнъ. Лалковъ сѫщо така каза ¸че „ Всички които искатъ да бѫдътъ посланници и консули трябва да минътъ този курсъ който трябва да бѫде поне  шестъ месеца”

Автора (Г.М.) отговори: „ Хубава идея но дали тѣзи които управляватъ България ще дойдътъ да учатъ понеже тѣ нали всичко знаятъ”?

Искаме да му сѫобщимъ на младиятъ дипломатъ на Майка България – Николай Младеновъ¸ че ние тѣзи въпроси смѣ ги разглеждали далече преди неговото врѣме.

Той сѣга трябва да почне да прави онова, което искаме отдавна!

Георги Младеновъ - градъ Торонто, Канада.

12.01.2011г.  



Още статии по темата »




И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box





  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага