начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Неколко думи за така нар. сърбо-македонска църква и владиката Вранишковски

дата: 10 Януари 2011 г. , автор: Георги Младенов

Върнат от българските власти не в Скопие, а в Белград...

Няколко изречение за така наречената  сърбо-македонска черква¸ и

сръбскиятъ владика Вранишковски

 

Въ последно врѣме по страницитѣ на събро-македонскитѣ вестници¸ се разиграва една българска трагедия¸ съ която намираме за нужно да напишемъ няколко реда:10.01.2011 www.novamakedonija.com.mk

 and www.utrinski.com.mk

 

Сръбскитѣ  тайни служби намериха за добре¸ да изпробватъ реакцията на България¸ по тъка наречениятъ черковенъ проблемъ¸ между сръбската православна черква и сърбо-македонската черква¸ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония!

На читателя ни трябва да припомнимъ ¸че сегашната “македонска” православна черква¸ бѣ сѫздадена отъ Югославянката комунистическа партия¸ както  една агентура срещу Македоно_Българскитѣ православни черкви по Сѣверна Америка¸ които имаха надмощие в Православието отъ 1905- тата година до наши дни.

Югославия знаеше ¸че македонскитѣ българи¸ бяха много привързани къмъ черквитѣ ни по Сѣверна Америка.

Македоно-Българскитѣ черкви по Сѣверна Америка¸ бяха прикрититѣ български национални клубове¸ които не плащаха градския данъкъ въ градчето кѫдето имаха присѫствие!

Налагането на комунизма въ Вардарска Македония¸ отъ страна на победителитѣ постави сърбитѣ предъ изпитание. Тѣ сърбитѣ¸ бяха за запазване на предишната имъ формула до войната (1941) ¸че българитѣ въвъ Вардарска Македония сѫ южни сърби .Тѣ искаха да се запази това имъ влияние¸ но не-можеха да го реализиратъ¸ понеже трябваше да признаятъ ¸че между сърбо-македонизма и южно сърбизма¸ няма разлика и затова прибягнаха къмъ вториятъ вариаятъ като мислеха ¸че могътъ да излъжатъ поробенитѣ българи ¸че сѣга вчершнитѣ поробени българи сѫ днешнитѣ свободни “македонци”!

Следъ 20 годишна окупация на Вардарска Македония (1944-1967г)¸ сърбитѣ подъ формата на югославизма сѫдадоха и академия презъ 1967 година. Това го направиха като си помислиха ¸че хората сѫ забравили какво е ставало преди априлъ  1941 година!

По-сѫщото време Югославаската комунистическа партия реши¸ да сѫздава и “македонска”православна черква¸ която била и наследника на Охридската Българска Епископия. Сръбскитѣ даскалчета почнаха¸ да преработватъ научнитѣ материали на Охридчанеца¸ професоръ Иванъ Снегаровъ¸ и да ги представятъ като някакви си “македонски” !

Владицитѣ на тази ново сѫздадена Юго-македонска черква¸ не бяха нищо друго освенъ единъ сръбски параванъ¸ представяйки българското минало въвъ Вардарска Македония като “македонско”!

Трикове на думи само за наивници!

Поповетѣ и владицитѣ на тази комунистическа черква¸ бяха нещастници които се унесоха по сърбо-македонизма до тамъ ¸че станаха за смяхъ предъ православниятъ святъ¸ съ тяхнитѣ писания и глупости !

Стигна се до тамъ ¸че следъ като не можаха да направятъ отъ всички поробени българи югославяни и сърбо-македонци¸ следъ като не можаха съ техният законъ да се пази “Македонската честь”почнаха да приказватъ¸че следъ като имало “македонска” държава ще трябвало да има и “македонска”черква и “македонско”минало!

Почнаха да преработъ българското минало въвъ Вардарска Македония¸ и го нагаждатъ на днешниятъ югославизъмъ тамъ!

Стигна се дотамъ¸че  единъ отъ сръбскитѣ вестници www.Makedonskosonce.com  написа ¸че почти всички вжладици¸ които управляватъ тази сърбо-македонска черква въвъ  Вардарска Македония¸когато сѫ следвали въ градъ Пек сѫ се декларирали ¸ че сѫ сърби?

Следъ така наречениятъ референдумъ за независима Македонска държава въ рамкитѣ на утрешна Югославия(сеп1991) почнаха и скандалитѣ около новата МПЦ. Сръбската православна черква¸ нямаше проблемъ съ МПЦ до тогава докато Вардарска Македония бѣ частъ отъ Югославия?

Нямаха проблемъ и гърцитѣ и самиятъ гръцки клиръ?

Нали идеята и на гърцитѣ и на сърбитѣ бѣ да се асимилира българина въ Вардарска Македония въ Юголсовенъ¸ и после въ чистъ юженъ сърбинъ а може и чиста сръбкиня!

Неотдавна единъ отъ Американскитѣ дипломати на име Лорънс Игълбъргъръ зададе въпросъ¸ защо гърцитѣ нямаха нищо против думата Македония¸ докато тя бе частъ отъ Югославия? Но той самиятъ Игълбъргъръ премълча отговора¸ понеже и на него не му изнасяше да го сѫбщи на читателя ¸понеже ще излезе заговора срещу всичко българско въвъ Вардарска Македония?

И сѣга няколко думи за Вранишковски¸ които сърбитѣ назначиха за Екзархъ на сърбитѣ¸ които уж били болшинство въ нашата Вардарска Македония?

Фамозниятъ сърбинъ отъ Македония¸ на име Вранишковски  е въвъ всяка делегация ¸която  посреща сърбо-македонцитѣ които отиватъ да се помолятъ въ манастира Свѣти Прохоръ Пчински презъ августъ¸ кѫдето борцитѣ на поробена отъ сърбитѣ Македония сѫ се сѫбрали (1944) и сѫ се облекли¸ въ сръбски шайкаджийски униформи.Тѣзи нещастници на поробена отъ сърбитѣ Македония ¸които се виждатъ на снимкитѣ отъ горе споменатиятъ манастиръ¸ свършиха въ затвора на Голи Отокъ като българи .Нещастници¸ които си го търсеха съ борба¸ и си го намериха тамъ на адриатическото море ?

 Значи сѣга смѣ тамъ¸ кѫдето си го искаха сърбо-македонитѣ на сръбскиятъ идеологъ Стоянъ Новаковичъ¸ които пишеше писма до външното министерство на Сърбия презъ 19-тиятъ вѣкъ .Сърбитѣ презъ дек. 2010 година казаха на нещасниятъ сърбизиращъ се българинъ¸ сѣга вѣче Сръбски Екзархъ на Охридската “сръбска” епископия¸ да отиде въ България на гости¸ и провери каква ще бѫде реакцията на България¸ когато днешната сръбска република Македония¸ иска неговото връщане въвъ Вардарска Македония¸ да си излежи присѫдата за дето кралъ пари¸ които сръбскиятъ синодъ на МПЦ му ги давалъ¸ но никой не знае за какво сѫ му ги дали толкова много пари?

България видя заговора на сърбитѣ ¸че съ владиката Вранишковски искатъ да се гаврятъ съ насъ българитѣ¸ и разрешиха въпроса! А този които му е далъ “македонскиятъ” паспортъ¸ той да му сърба и попарата!

За не връщането на Вранишковски е интересно ¸че всички сърбо-македонски вестници обвиниха България ¸че като членъ на Европейскиятъ сѫюзъ¸ не е дала фамозниятъ сръбски екзархъ на тяхъ за да може утре Сърбия да хули България ¸че е дала сръбски владика на сърбо-македонска държава!

 Самиятъ поглаваръ (фамозниятъ владика  Стефанъ) на така наречената Югословенска православна черква (МПЦ)  публично поруга вчерашниятъ неговъ владика ¸че е родоостъпникъ и въ това негово изказвания по ефира на www.Kanal5.com.mk поруга и Спаска Митрова и едва ли не и искаше смъртта й¸ понеже имала смѣлостта да каже ¸че е българка” Представетѣ си човекъ претендиращъ ¸че е владика¸ да иска смъртта на онези граждани на Македония които сѫ си надвили на страха и публично казватъ ¸че сѫ българи!

Аманъ бѣ сърбо-македонски владико кого заблуждавашъ ¸ че си владика на някаква си МПЦ? Нима всички хора въ Македония ядътъ слама?

Г.Младеновъ 10.01.2011г.Още статии по темата »
М н е н и я

от: Симеон Копривленски, ( skoprivlenski@yahoo.com )
публикувано: 11.01.2011 13:24:22 часа

Г-н Младенов, и моя дядо е от Мосомище,но след войната се преселва в Велинград


от: Симеон, ( skoprivlenski@yahoo.com )
публикувано: 11.01.2011 13:21:27 часа

Браво! Много добра статия.


от: Tom1, ( ttom1@abv.bg )
публикувано: 10.01.2011 22:52:47 часа

Да поздравим г-н Младенов от село Мосомище,който е един от стълбовете на българщината в Канада. Македония е раната на българския народ,жива рана.
Желая здраве и все така да продължава да подържа македнския дух в КанадаИ з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага