начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Сто години от смъртта на Никола Вапцаров

дата: 03 Декември 2009 г. , автор: Георги Младенов

Авторът посочва ,че в досието на поета навсякъде пише "българин "...

Сто години отъ рождението на Никола  Иванов Вапцаровъ.

 

Сто години се изминаха отъ рождението на българскиятъ поетъ Никола Ивановъ Вапцаровъ.

Никола Вапцаровъ е единъ отъ членоветѣ на Ц.К на БКП чиято задача е била да сѫботира германцитѣ следъ като тѣ обевяватъ война на СССР (Сѫветскиятъ сѫюзъ.)

Следъ арестуването на Никола Вапцаровъ като агентъ на СССР (мартъ 1942г) почват и спекулации отъ сърбо-македонцитѣ¸ който го смятатъ

за  “македонски” поетъ.

Въ кампютара на автора (Г.М) е полицейското досие на поета Вапцаровъ както и полицейското досие на Павелъ Шатевъ. Досието на Никола Вапцаровъ е отъ МВР архивъ Но 105611.Т.9

Въ това досие пише следното;

Именувамъ се Никола Ивановъ ВАПЦАРОВЪ роденъ на 24.11.1909г.въ градъ Банско живея въ София на Ул.Ангелъ Кънчевъ Но 37¸българинъ¸православенъ ¸грамотенъ¸жененъ¸неосѫжданъ¸машиненъ техникъ¸казвамъ;

Въ момента на арестуването ми  азъ заемахъ длъжностъ при Централния комитетъ на българската комунистическа партия¸въ комитета който рѫководеше така наречената специална работа. Тази специална работа се състоеше въ това ¸че отъ партийнитѣ хора  трѣбваше да се отдѣлятъ  една часть и то най-смелитѣ и заедно съ нелегалнитѣ да формиратъ бойни групи.Задачата на тѣзи бойни групи трѣбваше да бѫде - въ случай на война съ Съветския съюзъ¸тѣ трѣбваше да прекъсватъ железопѫтни линии¸мостове¸телеграфни и телефони линии¸да изхвърлятъ влакове съ специални клинове и скоби¸да подпалватъ вагони цистерни¸маслени резервоари и шлепове съ горива и муниции.

На страница 31 отъ това досие Никола Вапцаровъ казва ¸ че на 12 Фев.1942 година отъ Кирилъ Николовъ свата на Мара Бунева е вземалъ 1000 американски долари дадени отъ наякой си старецъ.

Интересни информации има въ това досие съ куфарче пълно съ пари и на кой по-колко сѫ давани.

Цялата информация нямаме намериние да публикуваме защото въ тази папка има доста имена и доста неща които не ни интересуватъ.

За редакцията на Македонска Трибуна е отъ интересъ да научимъ дали Никола Вапцаровъ някѫде споменава ¸че е “македонецъ” по националностъ .

Никѫде въ показанията на Никола Вапцаровъ не се споменава ¸че тѣ осъденитѣ въ този процесъ презъ пролетта и лаятото на 1942 година  сѫ се борили както някакви си “македонци” които сѫ искали ре-окупирането на Вардарска Македония отъ сърбитѣ.

Такова нещо никѫде въ показанията не намерихме както въ досието на Никола Вапцаровъ така и въ  онова на Павелъ Шатевъ.

Въ скорошната фамозна енциклопедия на поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония¸ Никола Вапцаровъ е деклариранъ като “македонецъ” но както сръбскитѣ даскалчета така и българскитѣ комунисти никѫде не сѫ споменали ¸че при ареста на поета Вапцаровъ полицията намерила въ джоба му писмо отъ Иванъ Михайловъ.Покоиниятъ Иванъ Михайловъ бѣ запитанъ отъ внука на поета презъ май 1982 година дали Иванъ Михайловъ си спомня какво е писалъ въ писмото до Никола Ивановъ Вапцаровъ.

Покойниятъ Иванъ Михайлов се усмихна и каза; Пъсълъ съмъ хиляди писма¸ та едва мога да си припомня какво съмъ писалъ на Кольо!

Никѫде въ досиетата които имаме предъ насъ  не се споменава ¸че онези които днесь сръбската република Македония нарича ”македонци” сѫ се борили за някаква сръбска Македония днесь. Напротивъ навсякѫде подсъдимитѣ признаватъ ¸че тѣ сѫ се борили като агенти на КОМИНТЕРНА . Останалото съ което се занимаватъ сръбскитѣ даскалчета въвъ Вардарска Македония е една сърбо-македонска измишльотина.

Нека бѫде лека пръста която покрива гробоветѣ на Никола Вапцаровъ¸ Павелъ Шатевъ¸ Антонъ Поповъ и всички други които дадоха живота си за идеология¸ въ която сѫ вярвали¸ и то като български комунисти.

За редакцията Г. Младеновъ 2.12.2009г.  Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага