начало   контакти
vardar@art.bg


Исторически архив
Документи
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


Виждания на МПО и РАДКО за настоящето и бъдещето на Македония

дата: 18 Ноември 2009 г. , автор: Георги Младенов

Авторът откровенно излага позиции на ТРИ български организации , застъпвани пред Министерския съвет на Р.България...

Виждания на българското сдружение Радко и МПО за настоящето и бъдещето на Македония

На 14 окт. вечерта ни бѣ сѫобщено, че сѫветницитѣ на Гнъ. Божидаръ Димитровъ, сѫ се сѫгласили да ислушатъ и нашето мнение за поробената отъ сърбитѣ Вардарска Македония.

Рано сутринта на 15 окт.2009 се намерихме предъ сградата на Министерскиятъ сѫветъ въ градъ София. 

Ние съ нашата редакторка на Македонска Трибуна влязохме въ чакалнята на министерскиятъ сѫветъ .

Следъ няколко минути сѫветникътъ на министъра Божидаръ Димитровъ, ни заведе въ кабинета на самиятъ министъръ. Гнъ. Димитровъ бѣ по Европа, и ние трябваше да кажемъ нашето мнение на неговиятъ сѫветникъ за Македония - Гнъ. Христо Христовъ. Той  ни каза, че вънъ е и сѫветникътъ му за Сѣверна Америка Гнъ. Касимиръ Тодоровъ. Казахъ на Гнъ. Христовъ, да го повика и чуе какво е нашето мнение за Македония.

Веднага следъ сядането на Гнъ. Красимиръ Тодоровъ, който е билъ емигрантъ в Нова Зеландия, азъ почнахъ да изказвамъ мнението ни за Вардарска Македония. По това врѣме влезе Гнъ. Владимиръ Панковъ, отъ сдружението Радко - Македония.

Първо представихме мнението на МПО отъ Торонто¸ сѫщото мнение което бѣ представено на Канадското външно министерство, и на American State Department (Окт.1995). Редакторката на английската страница на www.makedonskatribuna.com записваше нашиятъ разговоръ.

Ние казахме на сѫветницитѣ на Гнъ. Димитровъ, че нашето мнение бѣ казано и на бивщото политбюро на БКП презъ май 1989г. Тогава ние обяснявахме на БКП, че Югославия ще бѫде разпокъсана и ние искаме България, да присъедини  Македония, ( т.е. последната  да бѫде прикрепена къмъ нея). Тогава ни се обясни , че Сѫветскиятъ сѫюзъ нямало да позволи разпокъсването на Югославия. Казахме  на единъ отъ хората на политбюро , чиято сестра бѣ женена за Гнъ. Тодоръ Живковъ, че Америка е „предназначила любимиятъ сѫветски сѫюзъ да бъде опекун на БКП”.

При сегашнитѣ обстоятелства нашето мнение е, че днешната сръбска република нѣма бѫдеще¸тъй като албанцитѣ въ близкото бѫдеще ще искатъ една албанска държава за всички свои сънародници на Балканскиятъ полуостровъ. Ние отъ МПО - Торонто, искаме България да предяви искания, при евентуално разпокъсване на Македония частта отъ нея , която е населена съ българи да бѫде присъединена къмъ България.

Ако това не стане, ние искаме отъ България отварянето на българскитѣ училища и черкви, които бѣха затворени отъ сърбитѣ следъ окупацията на Вардарска Македония презъ 1913г. Ние сѫщо така, желаем България да иска промяна на конституцията на БЮР Македония и въ нея да бѫде вписано, че основниятъ езикъ е българскиятъ.

По този въпросъ имахме възражение отъ Гнъ. Христовъ, че България едвали би могла  да се намесва въвъ вътрешнитѣ работи на гореспоменатата република. Припомнихме на Гнъ. Христовъ, че по силата на декларацията подписана отъ БЮР Македония в края на фев.1999г. ние българитѣ имаме това право. За това ни дават основание сѫщо така  законитѣ на Европейскиятъ сѫюзъ.

Ние си бѣхме купили учебника по право на Европа отъ Американскиятъ Университетъ въ Благоевградъ.

В заключение изказахме мнението, че ако България не иска отварянето на Българскитѣ училища и черкви, тя ще капитулирала предъ сърбо-македонцитѣ безусловно.

Следъ това взе думата и Гнъ. Владимиръ Панковъ, председателъ на българското сдружение РАДКО отъ самата Македония. Гнъ. Панковъ бѣ много ясенъ, и каза на сѫветницитѣ на Гнъ. Димитровъ, че тяхно искане е промяна на днешната конституция на БЮР Македония ; въ новата променена конституция, да бѫде вписано че българскиятъ езикъ е основния езикъ на републиката и, че сдружението РАДКО, иска онова, което ние българитѣ имахме презъ врѣме на Отоманската империя до 1913г. Ако това нещо не стане, Гнъ. Панковъ подчерта, че българската кауза въ Вардарска Македония е загубена. Гнъ. Панковъ наблегна сѫщо и на обстоятелството , че този въпросъ трябва  да се разрешава отъ България, а не от Европейскиятъ сѫюзъ.

Двамата представители и сѫветници на Гнъ. Димитровъ, на няколко пѫти ни увериха, че Гнъ. Димитровъ е почти сѫгласенъ съ насъ. Но като представителъ на България той трябва да бѫде внимателенъ съ изказванията си.

Имахме недоразумение по въпроса за езика.За нас - сегашниятъ езикъ на БЮР Македония е езикъ който разделя бълъгаритѣ въ Македония съ тѣзи отъ България.

Гнъ. Панковъ бѣ много ясенъ и категориченъ. Той каза, че исканията на българитѣ въвъ Вардарска Македония, сѫ искания които сѫ равни на онова, което имахме презъ врѣме на Отоманската империя до 1913г.

Съ това нашето посещение при сѫветницитѣ на Гнъ. Димитровъ приключи и  ние си тръгнахме , понеже отъ няколко минути нашиятъ разговоръ стана -  близо два часа.

За сдружението РАДКО , МПО  и „Исторически архивъ” – органъ на Съюза на учените в България :

Г. Младеновъ

17.11.2009г.

 Още статии по темата »
М н е н и я

от: Prudy, ( mmarkio@gmail.com )
публикувано: 03.07.2011 18:17:43 часа

Wham bam thank you, maВ’am, my questions are anewserd!И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага