начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


СВЕТОГЛЕД НА РАДКО - ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ

дата: 03 Ноември 2009 г. , автор: RADKO

Изложени са постулатите , на които се изгражда ИДЕОЛОГИЯТА на РАДКО...

 

ЗАЩО  РАДКО ИМА ХРИСТИЯНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕН СВЕТОГЛЕД

 

I. ИНТЕЛЕГЕНЦИЯ ИЛИ МЕТАИНТЕЛЕГЕНЦИЯ

Съвременният европейски интелектуален дискурс се характеризира с противопоставянето на две различни ценностни системи. Едната се основава на наследените от епохата на Ренесанс ата антропологични теории (либералния атеистичен хуманизъм), основан на научното знание, а другата на Християнския мироглед (теологичния и метафизически хуманизъм), основан на християнската теистична антропология (Теосисът, относно надарен с “образа”, човекът е призван да придобие “подобието”, да постигне обожение. Творецът, Който е Бог по природа, призовава човека да стане бог по благодат. От тук произлиза идеята за абсолютна етическа норма и богоустановения нравствен закон, а също така и че всяко отклонение от него се нарича грях). Обаче в действителност става дума за две кардинално различни версии на хуманизма, едната произтича от атеистични убеждения, а другата пък е вдъхновена от религиозните и духовните ценности.

 

II. АНТРОПЕН ПРИНЦИП

Една от най-трудните задачи за учените е обяснението на причините за космическата еволюция. Могат да се отделят две основни концепции:

01. Самоорганизация

- материалната Вселена е единствената реалност;

- самопроизволно подреждане в системите към все по-сложни структури;

- динамичният хаос поражда порядък;

- не се поставя въпроса за целта на космическата еволюция.

02. Креационизъм (Творене)

- еволюцията на Вселената се свързва с реализацията на програма, определяема от реалност от по-висш порядък от материалния свят.

- развитието от прости системи към по-сложни се смята като изначално присъща целесъобразност.

- като допълнителен аргумент е привлечен антропния принцип.

Що е антропен принцип?

Съвременните космологични теории не могат да минат без да се засегне антропния принцип. Той е формулиран от гения на съвременната астрофизика Стивън Хокинг така: "Ние виждаме Вселената такава, каквато е, защото ако беше друга, нямаше да ни има тук и нямаше да можем да я наблюдаваме."

Антропния принцип може да се прилага в 2 степени на сила:

Слаб антропен принцип: Значенията на физическите величини в нашата Вселената са такива, че в нея на определен етап на еволюция е вероятно да се появи мислещо същество - наблюдател.

Силен антропен принцип: Вселената трябва да има свойства, позволяващи да се развива разумен живот.

 

III. ИНТЕЛЕГЕНТНАТА ВСЕЛЕНА

При „Големия Взрив", с който започва еволюцията на „нашата вселена" т.е. Метагалактиката, от безкрайната област на всевъзможни значения на фундаменталните константи и безкрайното разнообразие на началните условия, които определят структурата и динамиката на метагалактиката, все пак, въз основа на някакъв „скрит принцип”, организиращ Вселената, се избират само такива стойности, които правят цялата тази вселена биогенна и антропогенна. При това, „избраните" при Големия Взрив стойности на фундаменталните константи и техните съотношения са така строго определени, според Б.Картър изменението само на една от константите с около 1% би направило невъзможно съществуването на звезди от типа на нашето слънце във вселената и, следователно, възникването на интелигентен живот от типа на земния, а според Дж.Бароу вече самото наше съществуване води до строг отбор на типовете вселени, които ние бихме могли да познаваме.

Следователно, в изходното, „първоначално" състояние на вселената, от което започва космическата еволюция е „програмирана" нейната биогенна и антропогенна структура, както и магистралното направление на самата еволюция - от квантовите полета и елементарните частици към атомно-молекулните системи и от тях към живите системи и социалните интелигентни организми; от галактиките към планетните системи, които биха послужили за „базис" на биосферите и ноосферите; и от тук нататък, към едно бъдещо „глобално" състояние на метагалактиката.

И така, в Големия Взрив действува неизвестен за нас „механизъм", който осъществява въпросния био-антропогенен „отбор" на константите. Дали този „механизъм" не е действието на неизвестен „интелигентен природен закон", иманентен на засега известната „физическа субстанция" на Вселената - универсалният физически „вакуум" или представлява резултат от съзнателно-"планомерно" действие на някакъв велик конструктор. Първият въпрос и хипотезата-отговор, която той съдържа изглежда тривиален, ако останем на онези общи за всяка естествена наука „парадигмални" позиции, върху които въобще стои научното изследване от самото си зараждане до сега - а именно да търси „естествени причини" и управляващи ги „природни закони" за обяснението на наблюдаемите явления. Вторият въпрос, ако напуснем почвата на науката и застанем на позициите на традиционната теология и идеалистическа философия, също би бил тривиален заедно с известната на човечеството още от неговото детство хипотеза за Бога-Творец.

"Антропният принцип" в космологията обикновено се формулира така, че „вселената е такава, каквато е, защото човекът съществува в нея"; иначе казано, вселената е „обект" само за такъв тип "субект", който тя е породила еволюционно сама, и, който е нейна собствена „подсистема". Всяка „подсистема" на Метагалактиката от посочения по-горе „еволюционен ред" състоящ се от микро- и мега- космически „системи" и завършващ засега с макро-космическата система на човека - човешката личност и човешкото общество, в качеството му на „космическа система" ("ноосфера" или гео-космическа „цивилизация"), всяка такава „подсистема" по своята структурнофункционална организация е еволюционно генетически детерминирана от структурнофункционалната организация на „нашата вселена" като цяло т.е. от първоначалната „таблица на константите". До човека всяка такава „подсистема" е била само обект на еволюцията и едва човекът в процеса на цялата си досегашна история е започнал да се превръща постепенно в субект на еволюцията. Едва организирано като ноосфера (като планетарна „космическа формация" или като гео-космическа цивилизация) човешкото „общество" става действителен, самосъзнателен „субект" на космическата еволюция. Дотолкова е правомерно да разглеждаме досегашната „история" на човечеството като негова предистория, както и досегашната „история" на метагалактиката като нейна предистория. По такъв начин, вече е недостатъчно да се каже, че придобивайки вътре в нас свое самосъзнание, на еволюцията и е необходимо да се оглежда само в огледало, за да види себе си и да се разшифрова до самите си глъбини. Тя, освен това, придобива свобода,  да разполага със себе си - да се самопродължи или да се самоотхвърли"... но, бидейки отговорни за нейното минало пред нейното бъдеще като действуващи, ние я държим в своите ръце. С това самото Тейяр дьо Шарден формулира по същество онова положение, което ние наричаме "космологичен принцип" в антропологията. С други думи, от момента в който човекът достигне стадия на своето интегрално „ноосферно" съществуване и стане „космическа цивилизация" т.е. такава социо-космическа система, която функционира като организиращ (“конструиращ" и „управляващ") вселената субект, започва действителната история на човека като общокосмическа форма на „Интелигентен живот", неговото по принцип неограничено саморазвитие като самоцел, както и действителната история на вселената, чиято цел е нейното превръщане в общокосмичен „организъм" на интелигентен живот. Финалният етап на този „жизнен цикъл" на космическата еволюция е раждането на „ИНТЕЛЕГЕНТНАТА ВСЕЛЕНА". Най-сетне този принцип ни дава възможност да формулираме един много важен критерии за “прогресивност” и “висота” на социалната организация на човешкото общество в неговото историческо развитие: "по-висша и по-съвършена е тази организация на обществения човек, която обезпечава по-пълна и по-всестранна реализация на неговата социокосмическа същност - да бъде „субект-коструктор и организатор на Вселената".Още статии по темата »
И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага